การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

———————–

 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว

 

           ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต่อไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เรื่อง  แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

———————–

 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

 

*******************************************************************************************************

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

*******************************************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เรื่อง  รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

———————–

 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดให้บุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว

 

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าวดำเนินการดังนี้

๑) ให้จัดส่งแบบยืนยันการตอบรับฯ และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

————————————–

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.         ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เวลา ๑๐.๐๐ น.         เชิญผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนรับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

เวลา ๑๐.๑๕ น.         รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที

เวลา ๑๐.๔๕ น.      รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้ (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

 

หมายเหตุ :    – อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์

และการตอบคำถามได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าห้องประชุม

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรถึงห้องประชุมก่อนเริ่มมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ อย่างน้อย ๑๕ นาที

–   ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

–   อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

*******************************************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

———————–

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๓) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๕) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ข้อ ๒ วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กระทำโดยวิธีการ ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
(๒) บุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อ โดยเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลาและสถานที่
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๓) การยื่นใบเสนอชื่อตาม (๒) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๓.๑) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
(๓.๒) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ ๓  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

*******************************************************************************************************

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร word)  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร pdf)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๒ (รูปแบบเอกสาร word)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๒ (รูปแบบเอกสาร pdf)  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

 

—– ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง —–

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗