กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน  
นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน ดร.สว่าง
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

 
ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ทินกร นำบุญจิตต์

 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
นางอรวรรณ ชยางกูร
ดร.นิพนธ์ คำพา
-----
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
 
         
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
ศ.เกียรติคุณ
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
-----
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
อ.ดร.ถนัด บุญชัย
อ.ดร.ชาญ ยอดเละ
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
ผศ.ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์
ผศ.ภัทรกมล รักสวน
ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
อ.ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข
รองอธิการบดี


++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน