กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน  
นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน ดร.สว่าง
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

 
ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ทินกร นำบุญจิตต์

 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
นางอรวรรณ ชยางกูร
ดร.นิพนธ์ คำพา
-----
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
 
         
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
ศ.เกียรติคุณ
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
-----
ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ดร.ถนัด บุญชัย
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผศ.เกษรา ปัญญา
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
ผศ.ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์
ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน
อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข
รองอธิการบดี