กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)


นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
(๑๙ ก.ค ๒๕๕๕ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
 
         
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายปริญญา ปานทอง
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
นางอรวรรณ ชยางกูร

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
นางทองอยู่ อานนทวิลาศ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
       
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ๋ ธรรมโม
รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผอ.สำนักวิทยบริการฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สิงฆราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารุ่ง ตันตระกูล
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน