กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)


นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด


ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
----
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
 
         
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายปริญญา ปานทอง
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
นางอรวรรณ ชยางกูร

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ดร.ถนัด บุญชัย
รศ.ว่าที่ ร.ต. สกล แก้วศิริ
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาตร์ฯ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี

++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน