กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)


(๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘ - ๔ ม.ค. ๒๕๕๙)
นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
(๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
 
         
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายปริญญา ปานทอง
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
นางอรวรรณ ชยางกูร

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓ - ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
นางทองอยู่ อานนทวิลาศ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙)
(๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ - ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐)
(๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖ - ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙)
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
       
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ๋ ธรรมโม
รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผอ.สำนักวิทยบริการฯ
(๑๐ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗)
(๑๐ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗)
(๑๐ มี.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗)
รองศาสตราจารย์.ดร.เกตุมณี มากมี
รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา หงษาวงศ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
(๑ เม.ย. ๒๕๕๗ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘)
(๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙)
(๑ เม.ย. ๒๕๕๗ - ๕ มี.ค. ๒๕๕๙)
(๑ เม.ย. ๒๕๕๗ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๗)
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.สถาบันภาษาฯ
(๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙)
(๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙)
(๑ เม.ย. ๒๕๕๗ - ๕ มี.ค. ๒๕๕๙)
(๑ มี.ค. ๒๕๕๘ - ๖ มี.ค. ๒๕๕๙)
ผศ.รุทธ ประวัง
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖)
(๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖)
(๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖)
(๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ - ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สิงฆราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารุ่ง ตันตระกูล
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง
(๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๗)
(๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๗)
(๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๗)
(๖ ก.พ. ๒๕๕๗ - ๔ พ.ย. ๒๕๕๗)
อาจารย์ จ.ส.ต.นพดล วศินสุนทร
อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง
(๖ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)
(๖ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๐)
(๖ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๐)
(๖ พ.ย. ๒๕๕๗ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๐)
อาจารย์ จ.ส.ต.ดร.นพดล วศินสุนทร
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖)
อาจารย์ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

(๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๑ ก.ย. ๒๕๕๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารุ่ง ตันตระกูล
รองอธิการบดี

(๒ ก.ย. ๒๕๕๘ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙)
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
รองอธิการบดี

++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน