กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)

นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน อาวุธ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน ดร.อานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.จรูญ คำนวนตา
นายจุมพล ชุติมา
ดร.ทองใบ ทองเปาด์
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
 
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นางอรวรรณ ชยางกูร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
อาจารย์ประจักษ์ เข็มมุกด์
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ - )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ ชาติพันธ์
อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์
อาจารย์พวงทอง พร้อมไท
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์สารุ่ง ตันตระกูล
อาจารย์วีรพล เชาวน์ลักษณ์
อาจารย์ ดร.สุธีร์ นนทภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆาราช

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(๒๕ มี.ค ๒๕๔๘ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์
รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป)
อาจารย์ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี


++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน