กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่าน อาวุธ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อุทัย สื่อกระแสร์
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
ดร.จรูญ คำนวนตา
นายบพิตร โกมลตรี
 
 
   
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
นางอรวรรณ ชยางกูร
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายปริญญา ปานทอง
นายทินกร นำบุญจิตต์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
นางทองอยู่ อานนทวิลาศ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผอ.สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สิงฆราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารุ่ง ตันตระกูล
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน