admin

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  ประกาศคณะกรรมการพิจารณา …

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่ …

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย Read More »

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7

  ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม …

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 Read More »

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. …

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Read More »

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6

  ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม …

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 Read More »

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5

  ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม …

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 Read More »