รับสมัคร

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มร.ชม.

    ประกาศมหาวิทยาลั …

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มร.ชม. Read More »

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

    ประกาศมหาวิทยาลั …

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) Read More »

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

    ประกาศมหาวิทยาลั …

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย Read More »

การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให …

การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) Read More »

รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให …

รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) Read More »

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให …

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย Read More »

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่ …

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร Read More »

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให …

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. Read More »

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่ …

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา Read More »