การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง  แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

——————————————-

 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง  รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

——————————————-

            ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คนละหนึ่งชื่อไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน ๑ รายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ

 

นางสาวพุทธชาติ ยมกิจ

 

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าวดำเนินการดังนี้

๑) ให้จัดส่งแบบยืนยันการตอบรับฯ และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

————————————–

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.         ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เวลา ๐๙.๓๐ น.        เชิญผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.         รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที

เวลา ๑๐.๓๐ น.        รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้ (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

 

หมายเหตุ :   – อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าห้องประชุมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรถึงห้องประชุมก่อนเริ่มมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ อย่างน้อย ๑๕ นาที

– ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

– อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

———————–

 

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ คือ “เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง” ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
 • มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของสถาบันวิจัย
  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัย
  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒ วิธีการได้มา การได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กระทำโดยวิธีการได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

 • ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้คนละหนึ่งชื่อ โดยให้ใช้สิทธิเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 • การยื่นใบเสนอชื่อตาม (๒) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๓.๑) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ

(๓.๒) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ ๓  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น *แบบ สวพท.๑ (รูปแบบเอกสาร word) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น *แบบ สวพท.๑ (รูปแบบเอกสาร pdf) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ สวพท.๒ (รูปแบบเอกสาร word) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ สวพท.๒ (รูปแบบเอกสาร pdf) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

—– ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓