Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๑๘๘/๒๕๖๔ ของศาลปกครองสูงสุด  04 ต.ค. 2564
51/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย  01 ต.ค. 2564
50/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  01 ต.ค. 2564
47/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  03 ก.ย. 2564
46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี  03 ก.ย. 2564
45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  06 ส.ค. 2564
44/2564 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  12 ก.ค. 2564
43/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  14 ก.ค. 2564
42/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  02 ก.ค. 2564
41/2564 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  02 ก.ค. 2564สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง