Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
30/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
29/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
28/2564 แต่งตั้งกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง   09 เม.ย. 2564
27/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  09 เม.ย. 2564
26/2564 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง   09 เม.ย. 2564
25/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  09 เม.ย. 2564
24/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  09 เม.ย. 2564
23/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  19 มี.ค. 2564
22/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  05 มี.ค. 2564
21/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์  05 มี.ค. 2564สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง