Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
20/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  05 มี.ค. 2564
19/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  05 มี.ค. 2564
18/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  05 มี.ค. 2564
17/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๓๘๗/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด  05 ก.พ. 2564
16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๙๓/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่  05 ก.พ. 2564
15/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
14/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนตำแหน่งที่ว่าง   05 ก.พ. 2564
13/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564
12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  05 ก.พ. 2564
11/2564 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  05 ก.พ. 2564สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง