เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

—————————–

 

เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์           คณะครุศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร     คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย                    คณะวิทยาการจัดการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร ลักษมีวาณิชย์            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น                                   วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา                             วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 • อาจารย์จิตติคุณ นิยมศิริ                                    วิทยาลัยนานาชาติ

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ

จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

—————————–

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ดังนี้

 • คณะครุศาสตร์

หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์  สุขบุญพันธ์

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กุลิสรา  มรุปัณฑ์ธร

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  จาดยางโทน

 • คณะวิทยาการจัดการ

หมายเลข ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  อินใชย

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลข ๑  รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร  ลักษมีวาณิชย์

 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

หมายเลข ๑  อาจารย์ศุภกร  ประทุมถิ่น

 • วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

หมายเลข ๑  อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์  สินธุยา

 • วิทยาลัยนานาชาติ

หมายเลข ๑  อาจารย์จิตติคุณ  นิยมศิริ

 

การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และวิทยาลัยนานาชาติ มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน จึงทำให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒.๔ วรรคสาม

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

—————————–

 

เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

 

. หลักการและสาระสำคัญ

๑.๑  เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๘ คน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ

(๑) คณะครุศาสตร์                                                จำนวน ๑ คน

(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                    จำนวน ๑ คน

(๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          จำนวน ๑ คน

(๔) คณะวิทยาการจัดการ                                         จำนวน ๑ คน

(๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              จำนวน ๑ คน

(๖) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                                          จำนวน ๑ คน

(๗) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย    จำนวน ๑ คน

(๘) วิทยาลัยนานาชาติ                                            จำนวน ๑ คน

 

๑.๒  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ มีดังนี้

(๑)  เป็นผู้บริหารประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น หรือ

(๒) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ หรือ

(๓) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชาหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ

(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน

 

๑.๓   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก

เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น

๑.๔   ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้คณาจารย์ประจำเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือก

 

. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย มีได้ ๒ วิธี คือ

(๑) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด

(๒) การเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒.๒  บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มา
ใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน และเป็นบัตรเลือกสำหรับการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย

๒.๓  การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย คือ คณาจารย์ประจำในสังกัดของคณะหรือวิทยาลัยนั้น

๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยจะเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน

ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละคณะหรือวิทยาลัยเพียง จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

 

. กำหนดการ

.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๒๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หรือ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ยกเว้น กรณีการสมัครหรือการเสนอชื่อผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๒๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันราชการ) ณ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ ดังนี้

(๑)  บริเวณด้านหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิเลือกสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ

(2)  บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิเลือกสังกัดคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

(3)  สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศนี้เท่านั้น

.๔  การนับคะแนน นับคะแนน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ ดังนี้

(๑)  บริเวณด้านหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หีบบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ

(2)  บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ประกอบด้วย หีบบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

(3)  สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับหีบบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

.๕  ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

*******************************************************************************************************

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .docx)  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .pdf)  

—– ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง —–

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗