แผนกลยุทธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

ประจำปี 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561)