Rotate-Banner-1140-L4
Rotate-Banner-1140-64-14-M
Rotate-Banner-1140-64-13-M
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

รับสมัคร - เสนอชื่อ

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง  แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถา…

อ่านต่อ ...
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มร.ชม.

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มร.ชม.

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -----------------------------  …

อ่านต่อ ...
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๕ ----------------------------- เพื่อให้เป็นไปตาม…

อ่านต่อ ...

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ออนไลน์

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (1 เม.ย. 2565)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (4 มี.ค. 2565)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (4 ก.พ. 2565)

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (7 ม.ค. 2565)

บริการระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูล
มติสภามหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

4447

มติ

ระบบฐานข้อมูล
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ

ค้นหาข้อมูล ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ ออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

458

ฉบับ

ระบบฐานข้อมูล
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ค้นหาข้อมูลคำสั่งสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

869

คำสั่ง

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยสามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

268

ฉบับ

กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ

ดูข้อกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลออนไลน์ในระบบ

23

ฉบับ

ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) สภามหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

** สำหรับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 8 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 10 วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 11 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ครั้งที่ 12 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

กำหนดการ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

: -