ข่าวการรับสมัคร - เสนอชื่อ

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ --------- ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก แ ...
อ่านเพิ่มเติม

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         เพื่อใ ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2557 (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา ...
อ่านเพิ่มเติม