สภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการกำกับ และควบคุมกิจการทั้งปวงของ มหาวิทยาลัย กำหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตร และอนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า

การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


         ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖+ กำหนดการ
         แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

 
*********************************************************************การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก
         ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ คลกส. ๐๐๑)
         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน
         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก
         รายชื่อผู้สมัคร(ประวัติเพิ่มเติม)
         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

  คณะกรรมการดำเนินการเลือก
         คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

*********************************************************************การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน


         ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
       ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (แบบ 001)
       ข้อมูลของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 002)
*********************************************************************
        
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553
*********************************************************************
        
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
*********************************************************************
ประมวลภาพกิจกรรมการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์


         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการชุดต่างๆ
         สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
         สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
         สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับค่าจ้างและค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาและเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
         สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดี/ผู้อำนวยการรวม ๗ ตำแหน่ง
         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


**********************ดาวน์โหลดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 

 
ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิ๊กเลย !!
ประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อยากรู้ คลิ๊กที่นี่
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ คลิ๊กเลย !!
 
Untitled Document

หน้าแรก | สำนักงานสภาฯ | สภามหาวิทยาลัย | กฏหมาย | เว็บไซต์ที่น่าสนใจ | ติดต่อ