Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 75 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
79/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๖๑/๒๕๖๓ ของศาลปกครองเชียงใหม่  21 ธ.ค. 2563
78/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  21 ธ.ค. 2563
77/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  24 พ.ย. 2563
76/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  24 พ.ย. 2563
75/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  06 พ.ย. 2563
74/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  06 พ.ย. 2563
73/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  06 พ.ย. 2563
72/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  06 พ.ย. 2563
71/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  06 พ.ย. 2563
70/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  06 พ.ย. 2563สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง