Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 53 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
56/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)  11 ธ.ค. 2562
55/2562 แก้ไขคำสั่ง  27 พ.ย. 2562
54/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  20 พ.ย. 2562
53/2562 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  20 พ.ย. 2562
52/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  20 พ.ย. 2562
51/2562 แต่งตั้งกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  13 พ.ย. 2562
50/2562 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  13 พ.ย. 2562
49/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  01 ต.ค. 2562
48/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  27 ก.ย. 2562
46/2562 แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  04 ก.ย. 2562สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง