Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 103 เรื่อง รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
106/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  17 ธ.ค. 2560
105/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  17 ธ.ค. 2560
104/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  17 ธ.ค. 2560
103/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  17 ธ.ค. 2560
102/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  17 ธ.ค. 2560
101/2560 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  17 ธ.ค. 2560
100/2560 แต่งตั้งกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  17 ธ.ค. 2560
99/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  17 ธ.ค. 2560
98/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  17 ธ.ค. 2560
97/2560 แต่งตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษา  17 ธ.ค. 2560สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง