Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 57 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
69/2559 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  22 มิ.ย. 2560
56/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  26 ธ.ค. 2559
55/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  26 ธ.ค. 2559
54/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  26 ธ.ค. 2559
53/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  26 ธ.ค. 2559
52/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  26 ธ.ค. 2559
51/2559 แต่งตั้งกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  26 ธ.ค. 2559
50/2559 แต่งตั้งเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  26 ธ.ค. 2559
49/2559 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  26 ธ.ค. 2559
48/2559 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  26 ธ.ค. 2559สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง