Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 77 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
77/2558 แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักหอสมุด  03 ธ.ค. 2558
76/2558 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  03 ธ.ค. 2558
75/2558 แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  03 ธ.ค. 2558
74/2558 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง  03 ธ.ค. 2558
73/2558 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  03 ธ.ค. 2558
72/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  07 พ.ย. 2558
71/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  07 พ.ย. 2558
70/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  07 พ.ย. 2558
69/2558 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง  07 พ.ย. 2558
68/2558 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  07 พ.ย. 2558สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง