Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 46 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
47/2557 แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  26 ธ.ค. 2557
46/2557 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  26 ธ.ค. 2557
45/2557 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาติ  26 พ.ย. 2557
44/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  26 พ.ย. 2557
43/2557 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  26 พ.ย. 2557
42/2557 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  26 พ.ย. 2557
41/2557 แต่งตั้งกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  26 พ.ย. 2557
40/2557 แต่งตั้งกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  27 พ.ย. 2557
39/2557 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  26 พ.ย. 2557
38/2557 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  26 พ.ย. 2557สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง