Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 73 เรื่อง รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
73/2556 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  20 ธ.ค. 2556
72/2556 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  20 ธ.ค. 2556
71/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  20 ธ.ค. 2556
70/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  20 ธ.ค. 2556
69/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  27 พ.ย. 2556
68/2556 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  27 พ.ย. 2556
67/2556 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  27 พ.ย. 2556
66/2556 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  27 พ.ย. 2556
65/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง  30 ต.ค. 2556
64/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  30 ต.ค. 2556สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง