Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 48 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
48/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  26 ธ.ค. 2555
47/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  26 ธ.ค. 2555
46/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  26 ธ.ค. 2555
45/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  26 ธ.ค. 2555
44/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  26 ธ.ค. 2555
43/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  26 ธ.ค. 2555
42/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  26 ธ.ค. 2555
41/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  26 ธ.ค. 2555
40/2555 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  26 ธ.ค. 2555
39/2555 แต่งตั้งรองอธิการบดี  26 ธ.ค. 2555สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง