Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 49 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
49/2554 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  21 ธ.ค. 2554
48/2554 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  21 ธ.ค. 2554
47/2554 แต่งตั้งกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.)  28 ธ.ค. 2554
46/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  23 พ.ย. 2554
45/2554 แต่งตั้งกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง  23 พ.ย. 2554
44/2554 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  23 พ.ย. 2554
43/2554 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  26 ต.ค. 2554
42/2554 แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  26 ต.ค. 2554
41/2554 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  26 ต.ค. 2554
40/2554 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  26 ต.ค. 2554สถิติคำสั่งในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด รวม 842 คำสั่ง