เล่มกฏหมายออนไลน์ (e-Book)

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (part I หน้า ๑ – ๒๓๘)

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (part II หน้า ๒๓๙ เป็นต้นไป)

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ (Part I หน้า ๑ – ๔๒๐)

รวม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ (Part II หน้า ๔๒๐ เป็นต้นไป)

ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Part I หน้า ๑ – ๓๓๐ )

ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Part II หน้า ๓๓๑ เป็นต้นไป)