หน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในที่มฐานะเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย มีผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอํานาจและหน้าที่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

(1) จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

(2) เป็นหน่วยงานธุรการของสภามหาวิทยาลัย และการดําเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ประสานงานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย

(4) ประสานงานและหรือดําเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

(5) รวบรวม วิเคราะห์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยสําหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

(6) เป็นหน่วยงานประสานและดําเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(7) บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยใหแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นได้ทราบ

(8) จัดทําระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดเก็บ สืบค้น อ้างอิง เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติสภามหาวิทยาลัย

(9) บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของทางราชการ ของมหาวิทยาลัย และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย