ผู้บริหาร - บุคลากร

นายนราธิป ปากหวาน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ดูแลควบคุมงานทั้งหมดของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวปราณิศา จันทร์มา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(ชำนาญการ)
ดูแลงานคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ งานประชาสัมพันธ์และงานแผนของหน่วยงาน
นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ดูแลงานงบประมาณและการเงินของสำนักงาน
ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลงานธุรการและพัสดุสำนักงาน