ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ ”

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับภาคเหนือตอนบนด้านการบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารกิจการสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการบริหารงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ระบบบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3. เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

5. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานของกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

เอกลักษณ์

 เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

 

อัตลักษณ์

 เครื่องหมายสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

วัฒนธรรมองค์กร

 สามัคคี มีน้ำใจ 

 

ค่านิยมร่วม

 มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม