ทำเนียบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น

(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ ใจรักษ์

(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551)

ดร.ถนัด บุญชัย

(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข

(พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล

(พ.ศ. 2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข

(พ.ศ. 2560 - 14 มิ.ย. 2561)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล

(15 มิ.ย. 2561 - 7 ส.ค. 2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข

(26 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน)