ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

(พ.ย. 2557 - 30 พ.ค. 2558)

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีธฤษ เรือนคำ

(1 มิ.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2558)

อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง

(1 ก.ย. 2558 - 21 ธ.ค. 2559)

นายนราธิป ปากหวาน

(22 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน)