ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

(พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2548)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

(พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

(พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557)

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(14 มิ.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2562)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559)

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

(พ.ศ. 2559 - 6 มิ.ย. 2561)

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(14 มิ.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2562)

นายทินกร นำบุญจิตต์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(24 เม.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562)

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

(22 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน)