ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

———————————————————————————————————-

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับปริญญาตรี)
แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู / ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก)
ข้อคำถามสำหรับ ผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2564
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในทัศนะของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แนวทางการประเมิน

           แนวทางการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

           สรุปแนวทางการประเมินของคณะกรรมการฯ ในรูปแบบเอกสาร powerpoint 

———————————————————————————————————-

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

           แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

           แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของระดับ หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

           แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของระดับ หน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน/สำนัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

           แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

———————————————————————————————————-

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ (ก.อ.ม.) (.docx) 

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ (ก.อ.ม.) (.pdf) 

———————————————————————————————————-

แบบฟอร์มการนำเสนอรายชื่อกรรมการประจำคณะ/สถาบัน/สำนัก (รูปแบบ .docx)

แบบฟอร์มการนำเสนอรายชื่อกรรมการประจำคณะ/สถาบัน/สำนัก (รูปแบบ .pdf)