ข่าวการรับสมัคร - เสนอชื่อ

การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีก ...
อ่านเพิ่มเติม
/

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหา ...
อ่านเพิ่มเติม
/

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม
/