ข่าวการรับสมัคร - เสนอชื่อ

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ --------------- ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ----------------------- เพื่อให้การสร ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ -----------------------           เพื่อให้การสร ...
อ่านเพิ่มเติม
/