แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ข้อมูลทั่วไป 
เพศ :
  ชาย  หญิง
อายุ :
  ต่ำกว่า 20 ปี  20 - 29 ปี  30 - 39 ปี  40 - 49 ปี  50 ปีขึ้นไป
การศึกษา :
  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
อาชีพ :
  พนักงานบริษัท  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  พนักงานในหน่วยงานราชการ   นักเรียน / นักศึกษา  อื่น ๆ 
การเข้าใช้งาน :
  ครั้งแรก  1ครั้ง/สัปดาห์   มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์   1 ครั้ง/เดือน     มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน   อื่นๆ
         
ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
1 : มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
 
2 : การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
 
3 : การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
 
4 : การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 
5 : ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
 
6 : ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
 
7 : จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
 
8 : หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
 
9 : การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
 
10 : ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
           
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 
: ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
 
     
 


[ กลับหน้าแรกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ]