++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓      วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓      วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (รับรอง 6 มี.ค.)      วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (รับรอง 14 เม.ย.)      วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓      วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓      วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓      วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓      วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓      วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓      วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓      วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓      วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓