++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒      วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒      วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
(รับรอง ๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
(รับรอง ๓ เมษายน ๒๕๖๒)
     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
(รับรอง ๓ เมษายน ๒๕๖๒)
     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
(รับรอง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
     วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒      วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
     วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒      วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
     วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒      วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒      วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒      วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒
     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓