++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑      วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑      วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑      วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑      วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑      วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑      วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑      วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑      วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑      วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑      วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑      วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑      วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


Untitled Document

หน้าแรก | สำนักงานสภาฯ | สภามหาวิทยาลัย | กฏหมาย | เว็บไซต์ที่น่าสนใจ | ติดต่อ