++ เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ++
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐      วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐      วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐      วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐      วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐        วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐      วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐      วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐      วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐      วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐      วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐      วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐      วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐      วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐      วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


Untitled Document

หน้าแรก | สำนักงานสภาฯ | สภามหาวิทยาลัย | กฏหมาย | เว็บไซต์ที่น่าสนใจ | ติดต่อ