ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 50 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
53/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  21 มิ.ย. 2560
52/2560 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  21 มิ.ย. 2560
51/2560 แต่งตั้งรองอธิการบดี  22 มิ.ย. 2560
49/2560 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  07 มิ.ย. 2560
48/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  08 มิ.ย. 2560
47/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  03 พ.ค. 2560
46/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  03 พ.ค. 2560
45/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง  03 พ.ค. 2560
44/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  03 พ.ค. 2560
42/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๑๓/๒๕๖๐ ของศาลปกครองเชียงใหม่  05 เม.ย. 2560