Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 45 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
48/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  27 ก.ย. 2562
46/2562 แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  04 ก.ย. 2562
45/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  04 ก.ย. 2562
44/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  19 ส.ค. 2562
43/2562 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  19 ส.ค. 2562
41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๑๐/๒๕๖๐ ของศาลปกครองเชียงใหม่  07 ส.ค. 2562
40/2562 แต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  07 ส.ค. 2562
39/2562 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง  07 ส.ค. 2562
38/2562 คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ลับ)  10 ก.ค. 2562
37/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  10 ก.ค. 2562