Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 26 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
27/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  14 เม.ย. 2563
26/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  14 เม.ย. 2563
25/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  14 เม.ย. 2563
24/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  14 เม.ย. 2563
23/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14 เม.ย. 2563
22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  14 เม.ย. 2563
20/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  06 มี.ค. 2563
19/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  06 มี.ค. 2563
18/2563 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  06 มี.ค. 2563
17/2563 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  06 มี.ค. 2563