Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 20 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
21/2561 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  07 มี.ค. 2561
19/2561 แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)  07 มี.ค. 2561
18/2561 แต่งตั้งกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  19 ก.พ. 2561
17/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง  19 ก.พ. 2561
16/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  19 ก.พ. 2561
15/2561 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  19 ก.พ. 2561
14/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๓๘๒/๒๕๖๐ ของศาลปกครองสูงสุด  10 ม.ค. 2561
13/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  10 ม.ค. 2561
12/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 ม.ค. 2561
11/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 ม.ค. 2561