ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 31 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
34/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  15 มี.ค. 2560
33/2560 แต่งตั้งกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  15 มี.ค. 2560
32/2560 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  15 มี.ค. 2560
31/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  15 มี.ค. 2560
30/2560 แต่งตั้งเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  15 มี.ค. 2560
29/2560 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  15 มี.ค. 2560
28/2560 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  15 มี.ค. 2560
27/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  15 มี.ค. 2560
26/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  15 มี.ค. 2560
25/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  15 มี.ค. 2560