Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 14 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
14/2562 แก้ไขคำสั่ง  06 มี.ค. 2562
13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  06 มี.ค. 2562
12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  06 มี.ค. 2562
11/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  06 มี.ค. 2562
10/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  06 มี.ค. 2562
9/2562 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  06 มี.ค. 2562
8/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  06 มี.ค. 2562
7/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  06 ก.พ. 2562
6/2562 แต่งตั้งกรรมการจัดทำอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ บ. ๑๓/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๒/๒๕๖๒ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพิ่มเติม  06 ก.พ. 2562
5/2562 แต่งตั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  09 ม.ค. 2562