Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 54 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
57/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  24 ก.ค. 2561
56/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๖๐/๒๕๖๑ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพิ่มเติม  04 ก.ค. 2561
55/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๖๐/๒๕๖๑ ของศาลปกครองเชียงใหม่  20 มิ.ย. 2561
54/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  15 มิ.ย. 2561
53/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  15 มิ.ย. 2561
52/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  15 มิ.ย. 2561
51/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล  15 มิ.ย. 2561
50/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  15 มิ.ย. 2561
49/2561 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  15 มิ.ย. 2561
48/2561 แต่งตั้งกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  15 มิ.ย. 2561