Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 60 เรื่อง รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
63/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดทำคำให้การแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๓๘๗/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด  05 ก.ย. 2561
62/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  05 ก.ย. 2561
61/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  08 ส.ค. 2561
60/2561 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 ส.ค. 2561
59/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี  22 ส.ค. 2561
58/2561 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๕๘/๒๕๖๑ (ลับ)  02 ส.ค. 2561
57/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  24 ก.ค. 2561
56/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๖๐/๒๕๖๑ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพิ่มเติม  04 ก.ค. 2561
55/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ ๖๐/๒๕๖๑ ของศาลปกครองเชียงใหม่  20 มิ.ย. 2561
54/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  15 มิ.ย. 2561