Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 65 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
68/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม  07 พ.ย. 2561
67/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 พ.ย. 2561
66/2561 แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 พ.ย. 2561
65/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง  24 ต.ค. 2561
64/2561 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  24 ต.ค. 2561
63/2561 แต่งตั้งกรรมการจัดทำคำให้การแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๓๘๗/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด  05 ก.ย. 2561
62/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  05 ก.ย. 2561
61/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  08 ส.ค. 2561
60/2561 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง  08 ส.ค. 2561
59/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี  22 ส.ค. 2561