Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 13 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
13/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  10 ม.ค. 2561
12/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 ม.ค. 2561
11/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 ม.ค. 2561
10/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  10 ม.ค. 2561
9/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  10 ม.ค. 2561
8/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  10 ม.ค. 2561
7/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)  10 ม.ค. 2561
6/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  10 ม.ค. 2561
5/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  10 ม.ค. 2561
4/2561 แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  10 ม.ค. 2561