Untitled Document

 

 

ค้นหาคำสั่ง(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 26 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
27/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  02 พ.ค. 2561
26/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  02 พ.ค. 2561
25/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.๔๔/๒๕๖๑ ของศาลปกครองสูงสุด  05 เม.ย. 2561
24/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๙ ของศาลปกครองสูงสุด  05 เม.ย. 2561
23/2561 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  05 เม.ย. 2561
22/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  05 เม.ย. 2561
21/2561 แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  07 มี.ค. 2561
19/2561 แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)  07 มี.ค. 2561
18/2561 แต่งตั้งกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  19 ก.พ. 2561
17/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง  19 ก.พ. 2561