กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน


นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
นางอรวรรณ ชยางกูร
ดร.นิพนธ์ คำพา
นายทินกร นำบุญจิตต์
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
 
         
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ดร.พิสิฏฐุ์ โคตรสุโพธิ์
พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ดร.ถนัด บุญชัย
รศ.ว่าที่ ร.ต. สกล แก้วศิริ
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาตร์ฯ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี


กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๓/๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดที่ ๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
 
 

[หน้าแรกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย]