กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน


นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด


ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
 
         
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายปริญญา ปานทอง
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
นางอรวรรณ ชยางกูร

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
รศ.ว่าที่ ร.ต. สกล แก้วศิริ
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
     
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี
อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

 
 

[หน้าแรกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย]