กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน


นายกสภามหาวิทยาลัย
คลิ๊กเพื่อดูประวัติ ท่านกิตติชัย
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด


ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
นายทินกร นำบุญจิตต์
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล
 
         
นายบุญเอื้อ บัวสรวง
นายปริญญา ปานทอง
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง
นางอรวรรณ ชยางกูร

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
   
ดร.ถนัด บุญชัย
รศ.ว่าที่ ร.ต. สกล แก้วศิริ
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาตร์ฯ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
       
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี
อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รองอธิการบดี

 
 

[หน้าแรกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย]