หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
หัวข้อ : การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
อ่าน : 598
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------------------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ คือ
          (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
          (๒) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ศรัทธา ในปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๓) มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๔) มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
          (๕) มีสถานภาพทางสังคมที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๖) เป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่

ข้อ ๒  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะนำเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี

ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ คือ 
          (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) มีสิทธิเสนอชื่อได้คนละ ๑ ชื่อ และให้เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการเป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

                                                                                                            สายสมร  สร้อยอินต๊ะ
                                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ)
                                                                                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                 ประธานกรรมการ
                                                                                  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกำหนดการ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนบท้ายประกาศฯ  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ สน. ๑) รูปแบบ .docx  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ สน. ๑) รูปแบบ .pdf  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗