[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

  
หน้าที่ของสำนักงาน  
 

หน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับงานของสภามหาวิทยาลัย การประสานกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย พัฒนาการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติ ของสภามหาวิทยาลัย ประสานการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

•  จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

•  งานธุรการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

•  ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการและองค์กรอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย

•  ประสานงานและหรือดำเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย

•  รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยสำหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

•  เป็นหน่วยงานประสานการจัดประชุมสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และดำเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

•  บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบ

•  จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่จัดเก็บ สืบค้น อ้างอิง เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติของสภามหาวิทยาลัย

•  รับเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

•  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ภาระงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

•  กลั่นกรองเรื่องที่จะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งเปรียบเทียบกับเรื่องที่เคยเสนอหรือเป็นมติของสภามหาวิทยาลัยมาก่อนตลอดจนเสนอข้อกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติให้สภามหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้โดยถูกต้อง

•  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย หรือนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามที่ส่วนราชการ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ขอหารือเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

•  ศึกษา วิเคราะห์และประมวลมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

•  การบริหาร/การดำเนินการการประชุมของสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่

๑ จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยนำเรื่องต่างๆ ที่หน่วยงานนำเสนอและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้วนำเข้าระเบียบวาระการประชุม

๒ เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ดูแลอำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเดินทางมาร่วมประชุม สำรองที่นั่งเครื่องบิน จองที่พัก จัดรถรับ-ส่งที่สนามบิน รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓ การจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป

๔ ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕ ดำเนินเรื่องสืบเนื่องที่จะทำให้ภารกิจนั้นสมบูรณ์ เช่น เสนอคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม หรือดำเนินการเสนอเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังหน่วยเหนือเพื่อดำเนินการต่อไป

•  ตรวจสอบคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

•  รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติ
สภามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

•  ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัย
ในเรื่องสำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสำหรับใช้อ้างอิง

•  นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการประชุมและการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อลดเอกสารหรือทดแทนการใช้เอกสารให้มากที่สุด

•  ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย