[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
33
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 740
พุธ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๔) วรรคสอง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว ให้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือวันอื่นใดที่กำหนดให้เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต่อไป
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงสถานที่ การนำเสนอวิสัยทัศน์
และแนวทางการบริหารคณะที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
          แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
          
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากเดิม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

          ในส่วนของกำหนดการยังคงเดิม

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี

 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้


ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

--------------------------

เวลา ๐๙.๓๐ น.        ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
                                คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
                                เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                                ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
                                ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๐๐ น.         เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                                รับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น.         รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
                                โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
                                คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที
เวลา ๑๑.๐๐ น.         รับฟังการตอบคำถามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้
                                (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

--------------------------

 
หมายเหตุ :    -  อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามได้
                      - ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏเชียงใหม่
                      - อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษต รมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .pdf] 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .docx] 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .pdf] 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .docx] 

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .pdf] 

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .docx] 

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ และการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัคร-เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทลูกจ้างประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 4/พ.ย./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25/ต.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24/ส.ค./2564
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564