[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย : admin
เข้าชม : 1075
จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

-------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 13 มกราคม 2564 สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

          หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน  ได้   72   คะแนน
          หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์  ได้  107  คะแนน
          หมายเลข 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์ ได้  107  คะแนน
          หมายเลข 4  อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล  ได้   63   คะแนน
          หมายเลข 5  อาจารย์ตุลยนุสรญ์  สุภาษา  ได้   45    คะแนน
          หมายเลข 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง ได้   48   คะแนน 
 
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด  579  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  464  คน                    คิดเป็นร้อยละ  80.14   (ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด)
บัตรเสีย  5  บัตร                                     คิดเป็นร้อยละ   1.08    (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)
บัตรผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน  17 บัตร  คิดเป็นร้อยละ   3.66  (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)

          ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวนสี่คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง มีดังต่อไปนี้

          1.  อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์     (ได้  107   คะแนน)

          2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์   (ได้  107   คะแนน)

          3.  อาจารย์ ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน    (ได้   72    คะแนน)

          4.  อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล  (ได้   63    คะแนน)

          อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี คือ อยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2564

 

 

**************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

--------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
         ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตรวจสอบบัญชีรายชื่อ หากไม่ถูกต้อง หรือ ผู้มีคุณสมบัติเลือกแต่ไม่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 

**************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(ฉบับที่ 2)

------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น
          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

        หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.พสุ  ปราโมกข์ชน

        หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์

        หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์

        หมายเลข 4 อาจารย์ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล

        หมายเลข 5 อาจารย์ตุลยนุสรญ์  สุภาษา

        หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง

 

รายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำปรากฏตามท้ายประกาศนี้

 


ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 

**************************************************************************************

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการรับสมัคร
1.1  วัน : วันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2563 (ในวันราชการ)
1.2  เวลา :  09.00 – 16.30 น.
1.3  สถานที่ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือก
2.1  พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.1.1  วัน : วันที่ 15 มกราคม 2564
2.1.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.1.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2.2  พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกจาก คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

2.2.1  วัน : วันที่ 15 มกราคม 2564
2.2.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.2.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2.3  พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ผู้มีสิทธิเลือกจาก วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
2.3.1  วัน : วันที่ 13 มกราคม 2564
2.3.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.3.3  สถานที่ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ใช้สิทธิเลือก โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานอนุกรรมการฯ และให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
          ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับประธานอนุกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

2.4  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิ ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.5 กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือก ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

3. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการนับคะแนน
3.1  วัน : วันที่ 15 มกราคม 2564
3.2  เวลา :  16.00 น.  เป็นต้นไป
3.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(โดยนำบัตรลงคะแนนของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมารวมก่อนนับคะแนน)

4.  กำหนดการและขั้นตอน เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

 

**************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  คุณสมบัติ  แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จึงประกาศคุณสมบัติ  แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัคร รับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(1) เป็นคณาจารย์ประจำที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
(2) ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัคร โดยไม่นับระยะเวลา ลาศึกษาต่อ ลาเพื่อการวิจัย ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
(3) ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัย  ในระดับไม่ต่ำกว่ารองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(5) ไม่เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงในวันสมัคร
(7) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
(8) ไม่เคยถูกคำสั่งดำเนินการทางจรรยาบรรณ

2. แบบการสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัคร
(1)  ใบสมัคร ตามแบบ 01 แนบท้ายประกาศนี้
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)  รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 5 นิ้ว (PC) จำนวน 3 ใบ

3. การกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก
          ให้เป็นไปตามลำดับของผู้สมัครที่มายื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร โดยต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง และมีหลักฐานประกอบใบสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด
          กรณีมีผู้มายื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบใบสมัครในวันที่  15 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 09.00 น. ให้ถือว่าผู้นั้นมายื่นใบสมัครพร้อมกันทุกคน การกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกในกรณีนี้ให้ใช้วิธีจับสลากตามวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

 

**************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้

1. จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(1)  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำในการเลือกครั้งนี้ จำนวนสี่ราย
(2)  หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้มาจากการเลือกทั่วไปของคณาจารย์ประจำทั้งมหาวิทยาลัย และ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวนสี่รายเป็นผู้ได้รับเลือก

          ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและมีผลทำให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกินจำนวนสี่ราย ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันลำดับท้ายจับสลากให้เหลือเท่ากับจำนวนสี่ราย (จะดำเนินการจับสลากเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำภายหลังจากที่มีการนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจับสลากให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด)

ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกจำนวนสี่ราย ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. ผู้มีสิทธิเลือก
(1) เป็นคณาจารย์ประจำที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันลงคะแนนเลือก
(2) ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันลงคะแนนเลือก โดยไม่นับระยะเวลาลาศึกษาต่อ ลาเพื่อการวิจัย ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
(3) ต้องสามารถใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนด

3. การเลือก
          ให้ผู้มีสิทธิเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น และการใช้สิทธิให้กระทำโดยวิธีการลงคะแนนลับ สำหรับการใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ให้ผู้มีสิทธิเลือกแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการรับบัตรเลือก ดังนี้
(1)  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มหาวิทยาลัยออกให้
(2)  บัตรประจำตัวประชาชน
(3)  บัตรประจำตัวหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

4. การนับคะแนน    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนน ให้นับคะแนนโดยพลันและโดยเปิดเผย

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

 

 

**************************************************************************************

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 

 กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แนบท้ายประกาศ) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกฯ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือกฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ  

-----------------------------------------

 ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 01 รูปแบบ .doc) ** 

 ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 01 รูปแบบ .pdf) ** 

 

 

**************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

**************************************************************************************

 

----- คำสั่งที่เกี่ยวข้อง -----

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2937/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนับคะแนน การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6/ก.ค./2564
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564