[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 4250
ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

 

***************************************

 

ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

และแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

          ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล  วศินสุนทร ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

          ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์

ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

          รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

***************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ยืนยันการตอบรับเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕ คน เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

          ๑. ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล  วศินสุนทร

          ๒. ดร.จุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์

          ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล

          ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์

          ๕. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์

          ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง ๕ ราย นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังได้ ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          สำหรับประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาแต่ละราย คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

***************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

--------------------------------------

เวลา ๐๙.๐๐ น.  เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๕ คน
                          รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และตอบคำถาม

เวลา ๐๙.๓๐ น.  รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
   เป็นต้นไป         โดย   (๑) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ คนละไม่เกิน ๒๕ นาที
                                     (๒) ตอบคำถาม คนละไม่เกิน ๕ นาที
                                     (๓) อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังได้


หมายเหตุ : อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

***************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------

          เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความใน มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ลำดับที่ ขั้นตอน วัน/เดือน/ปี สถานที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

- ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม

ประกาศ
๒.๑ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี
๒.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี
๒.๔ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๕ แบบการสมัคร แบบการเสนอชื่อและแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบ คสอ.๐๐๑ ถึง แบบ คสอ.๐๐๗)
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป

- ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย

- ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
www.cmru.ac.th

- ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย
www.council.cmru.ac.th

การสมัคร
๓.๑ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ให้ยื่นใบสมัครตามแบบ คสอ.๐๐๑ และแบบ คสอ.๐๐๖ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓.๒ กรณีส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับให้ส่งใบสมัครตามแบบ คสอ.๐๐๑ และแบบ คสอ.๐๐๖ ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๗ ถนนโชตนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันยื่นใบสมัคร (ไม่เกินวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.)และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาได้รับใบสมัครโดยสมบูรณ์
๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

การเสนอชื่อ
๔.๑ การเสนอชื่อโดยบุคคล
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิเสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อ โดยให้เสนอชื่อต่อส่วนราชการ
หรือหน่วยงานภายในที่ตนเองสังกัด และต้องยื่นใบเสนอชื่อตามแบบ คสอ.๐๐๒ และแบบ คสอ.๐๐๗ ด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี” ยื่นไว้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในที่ตนเองสังกัด
(๒) บุคคลในท้องถิ่น ให้ยื่นใบเสนอชื่อ ตามแบบ คสอ.๐๐๓ และแบบ คสอ.๐๐๗ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี”


๔.๒ การเสนอชื่อโดยส่วนราชการและหน่วยงานภายใน ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานภายใน จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
รับเอกสารการเสนอชื่อจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยให้บันทึกการรับใบเสนอชื่อไว้เป็นหลักฐานตามแบบ คสอ.๐๐๔
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานภายใน รวบรวมเอกสารการเสนอชื่อทั้งหมดโดยไม่มีการเปิดผนึกซอง เสนอต่อประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามแบบ คสอ.๐๐๕ และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาได้รับใบเสนอชื่อโดยสมบูรณ์

๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)

 


๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
-  ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย

 

-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกลั่นกรองให้เหลือจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ คน และไม่เกิน ๑๒ คน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒
อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม
สอบถามผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อให้ยืนยันการตอบรับและจัดทำเอกสารส่งให้ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๒ ส่วน คือ
๖.๑ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
๖.๒ แนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ โดยใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี” โดยยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ถึง
๔ กันยายน ๒๕๖๓
(ในวันและเวลาราชการ)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการ
และบริหารกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ประชาสัมพันธ์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ ของผู้ตอบรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ๗ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นต้นไป
-  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
-  ส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
-  ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th
ผู้ตอบรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เสนอวิสัยทัศน ์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังได้ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องเอื้องคำ ชั้น ๓
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คัดเลือกให้ เหลือผู้ สมควรดำรงตำแหน่ งอธิการบดี จำนวน ๕ คน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๐ นำเสนอผลการสรรหาอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
๑๐.๑ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนำเสนอราย ชื่อตามมติของคณะกรรมการสรรหาพร้อมรายละเอียดและความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
๑๐.๒ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยและแนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑๐.๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
หรือ
วันอื่นใดที่กำหนดให้เป็น
วันประชุมสภามหาวิทยาลัย
ห้องประชุมสะลวง ชั้น ๒
อาคารอำนวยการ
และบริหารกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

***************************************

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง รายชื่อส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ คสอ.๐๐๑) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๒) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยบุคคลในท้องถิ่น) (แบบ คสอ.๐๐๓) 

แบบบันทึกการเสนอชื่อโดยบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บุคลากรของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๔) 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๕) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำหรับผู้สมัคร) (แบบ คสอ.๐๐๖) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำหรับผู้เสนอชื่อ) (แบบ คสอ.๐๐๗) 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

กำหนดการประชุม คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ) 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. 13/พ.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24/มี.ค./2564
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564