[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
5
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
โดย : admin
เข้าชม : 1113
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๖๓

-----------------------------


          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ลูกจ้างประจำ คือ นางสาวนภัสนันท์  ชัยภักดี

ประเภทที่ ๒  พนักงานราชการ คือ นางสาวกัลยกร  สุสิงโสด

ประเภทที่ ๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา  เครือคำอ้าย

ประเภทที่ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คือ นายอนุพงค์  บัวเงิน

ประเภทที่ ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  คือ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ

ประเภทที่ ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน คือ นางกนกวรรณ  พวงลังกา

 

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

 

***********************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๖๓

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกและหมายเลขผู้สมัครคัดเลือก หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อของบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ประเภท เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ลูกจ้างประจำ 
    ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ประเภทที่ ๒  พนักงานราชการ 
   ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ประเภทที่ ๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ดำเนินการเลือกเพื่อให้ได้จำนวน ๑ คน)
   ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ประเภทที่ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
   ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ประเภทที่ ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
หมายเลข    ๑  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ
ประเภทที่ ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
หมายเลข    ๑  นางกนกวรรณ  พวงลังกา

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวนประเภทละ ๑ คน ดังนั้นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒.๔ คือ

ประเภทที่ ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ

ประเภทที่ ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นางกนกวรรณ  พวงลังกา

          สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ไม่มีผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

***********************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

-----------------------------

          ด้วยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งเป็น “คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนหกคน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน ประเภทละหนึ่งคน โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

 

๑. หลักการและสาระสำคัญ

๑.๑   เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) คือ
๑.๑.๑  ลูกจ้างประจำ  จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๒  พนักงานราชการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน
๑.๒  เป็นการสมัครหรือเสนอชื่อโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท
๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทที่ ๕  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ     สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน     สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑.๔  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนเลือก
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๕ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของบุคลากรในแต่ละประเภท มีได้ ๒ วิธี คือ
๒.๑.๑  การสมัคร  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
๒.๑.๒  การเสนอชื่อ  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อของแต่ละประเภท เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

๒.๒  บัตรเลือก  ให้เป็นไปตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ประกอบด้วย
๒.๒.๑  บัตรเลือกประเภทลูกจ้างประจำ
๒.๒.๒  บัตรเลือกประเภทพนักงานราชการ
๒.๒.๓  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
๒.๒.๔  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
๒.๒.๕  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
๒.๒.๖  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

๒.๓  การเลือก  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกของแต่ละประเภทมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข ทั้งนี้ การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย ดังนี้
๒.๓.๑  การเลือกลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓.๒  การเลือกพนักงานราชการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓.๓  การเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓.๔  การเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓.๕  การเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๓.๖  การเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทตามข้อ ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๖ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทนั้นๆ จำนวน ๑ คน
ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อของแต่ละประเภท จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

 

๓.  กำหนดการ

๓.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ  ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๒๐ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

๓.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข  ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๓.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ** ยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
          ** กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับซองไว้ด้วย
          **  กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น

๓.๔  การนับคะแนน  นับคะแนน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๓.๕  ประกาศผลการเลือก   ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) [รูปแบบ .pdf]    

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) [รูปแบบ .docx]    

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับ “จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย”  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21/ม.ค./2564
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21/ม.ค./2564
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 14/ธ.ค./2563